Личните податоци, доброволно внесени од нашите посетители при регистрација, се употребуваат со цел исполнување на нарачката, овозможување објавување коментари, како и информирање за попустите, акциите и новите производи на „Мартина“. Личните податоци се безбедни и заштитени.

Податоците што се внесуваат за платежната картичка од страна на нашите посетители се кодирани, безбедни и заштитени и се процесираат преку системот за електронска трговија на Комерцијална банка.

Личните податоци на посетителите може да бидат дадени на користење на државни органи или други институции само врз основа на закон. Имено:

• доколку е забрането или побарано со закон;

• заради заштита на постојна или потенцијална измама или неавторизирана трансакција; • истрага на измама што веќе се случила.

Офицер за заштита на личните податоци:


Контакт: Стефо Јаневски

Е-пошта: stefo@martina.mk